PvdA lanceert Plan voor de Man


vaderverlof britse vaderGelukkig zijn er bij de PvdA een paar Kamerleden die hun eigen minister scherp houden. Woensdag voerde minister Plasterk overleg met een Tweede Kamer-commissie over zijn emancipatienota. Dat zijn beleidsvisie zich vrijwel exclusief op vrouwen richt en mannen in hun rol als vader vrijwel negeert, kwam de PvdA-bewindsman op fikse kritiek te staan. Van zijn partijgenote, PvdA-vice-fractievoorzitter Mariëtte Hamer, kreeg hij zelfs een heus Plan voor de Man aangeboden waarin tien concrete maatregelen worden voorgesteld om mannen in staat te stellen meer tijd te besteden aan het vaderschap.

wasmachine sokken wassen plasterkSokken wassen
De Kamerleden concludeerden dat Plasterk zich via zijn nota laat kennen als een man van de oude stempel. Als het aan hem ligt, moeten vrouwen voor de kinderen en voor hun hulpbehoevende ouders zorgen, ondertussen nog wat vrijwilligerswerk verrichten en ook nog full-time aan de slag. ‘Dat is niet mijn bedoeling geweest,’ reageerde de wetenschapper schuchter. Om vervolgens een opmerking te maken waarmee hij zijn traditionele achtergrond verraadde: ‘Als het gaat om de rol van mannen wil ik niet vaststellen dat mannen meer sokken moeten gaan wassen.’

Achterhaalde ideeën
Met andere woorden: dat karweitje kunnen vrouwen er nog wel bij hebben. Vooral de linkse partijen lieten Plasterk klip en klaar weten dat hij zijn achterhaalde ideeën zal moeten bijstellen. De PvdA ging nog een stap verder en overhandigde de minister een Plan voor de Man waarin onder meer een vadervriendelijke bedrijfscultuur en verlenging van het vaderschaps- en ouderschapsverlof centraal staan. ‘Emancipatie moet van twee kanten komen,’ aldus initiatiefneemster Mariëtte Hamer. ‘Als mannen niet de kans krijgen om mee te emanciperen komen we niet verder!’ We hadden het zelf kunnen bedenken. Onderstaand geven we het volledige Plan van de Man weer. Lees & reageer!

Het Plan van de Man
In de nota ‘Meer kansen voor Meer vrouwen’ van emancipatieminister Ronald Plasterk wordt veel aandacht besteed aan de emancipatie van vrouwen. De PvdA is er van overtuigd dat emancipatie van vrouwen niet zal slagen zonder ook de emancipatie van mannen te bevorderen. Ter ondersteuning van “de man” op emancipatie en als aanvulling op deze nota stellen wij daarom in ‘Het Plan van de Man’ voor dat de volgende maatregelen worden getroffen:

werkende vader1. Ontspannen carrière maken: De heersende bedrijfscultuur is dat je voor je veertigste de belangrijkste carrièrestappen moet maken. Die cultuur moet meer ontspannen worden. Dat kan ook! De meeste mensen worden immers ouder, werken langer en blijven langer vitaal. Die ambities hoef je dus niet allemaal voor je veertigste te realiseren. Dat betekent wel dat in de arbeidscultuur niet alleen “jong” telt maar ook de oudere werknemer volwaardig mee doet. Daardoor kunnen mannen hun carrière beter spreiden en ook voor hun veertigste een rol te spelen in het huishouden, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit vergt een omslag. Een omslag die betekent dat bedrijven en organisaties bijvoorbeeld meer ruimte voor flexibele werktijden en betere verlofregelingen bieden. De overheid is één van de grootste werkgevers. Die moet dus het goede voorbeeld te geven, maar daar houdt het niet mee op. De emancipatieminister moet tevens het voortouw nemen richting bedrijven om ook daar deze cultuurverandering te realiseren.

2. Verlengen vaderschapsverlof: zeker in de eerste dagen/weken na een bevalling moeten vaders een band kunnen opbouwen met hun kind. Juist de fysieke aanwezigheid en verzorging in de beginperiode legt de basis voor de wens van vaders om meer betrokken te zijn bij de verzorging van het kind. Hierdoor ontstaat ook een meer gelijkwaardige band tussen beide ouders en hun kind. Daar zullen ze alle drie de vruchten van plukken.

3. Verlengen ouderschapsverlof: Het wettelijke recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 26 weken per werknemer en is niet overdraagbaar op de partner. Op deze manier worden mannen meer in staat gesteld zorgtaken te verrichten en hun “papadag” in te vullen.

4. Voltijd min: De Taskforce Deeltijd-Plus voor vrouwen krijgt een uitbreiding van haar werkzaamheden. Ze moet ook meer deeltijdwerk onder mannen bevorderen, zodat beide partners aan een redelijke verdeling tussen arbeid en zorgtaken toekomen. Dit betekent wel dat zaken als kinderopvang en de aansluiting van school en werktijden verbeterd moeten worden. Mannen en vrouwen kunnen dan beter samen de gezinstaken vormgeven. Ook aanvullende financiële prikkels voor het opnemen van zorgdagen door mannen dienen mede in dit verband onderzocht te worden.

5. Seksuele vorming voor jongens: Juist jongens moeten ondersteuning krijgen bij hun seksuele vorming. Zij moeten leren hoe zij met hun seksualiteit moeten omgaan. Een respectvolle omgang met meisjes is daarbij een belangrijk element. Hiertoe moeten zij reeds op vroege leeftijd onderwezen worden.

6. Nieuwe mannelijke rolmodellen in beeld: Er komen een aantal ambassadeurs die optreden als “nieuwe” rolmodellen voor jongens en mannen. Dit zijn bekende mannen die worden gevraagd op tal van plaatsen uit te dragen dat het leuk is om als man een compleet leven te leiden. Mannen die naast werk ook tijd en aandacht hebben voor kinderen, familie of vrijwilligerswerk. Gezocht wordt naar mannen van verschillende leeftijden in verschillende levensfasen.

7. Jongens voor de klas: We willen rolpatronen voor jongens en jongens een
gelijkwaardige identificatie geven. Daarom is het belangrijk dat zij ook met mannen te
maken krijgen op de basisschool. De start daarmee wordt gemaakt met het werven van meer jongens voor de Pabo en het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep voor jongens.

8. Meer mannen in traditionele vrouwenberoepen: de inzet is nu gericht op het meer aan het werk krijgen van meisjes in mannenberoepen (techniek e.d.). Andersom is minstens zo belangrijk: in de zorg bijvoorbeeld ontstaan grote tekorten, mannen zouden meer aangespoord moeten worden in deze sectoren aan het werk te gaan.

9. Mannen in de mantelzorg: Tot nu toe is de mantelzorg bij uitstek het terrein van vrouwen, zij worden er op aangesproken maar zijn ook vaak de eerste die deze taken op zich neemt. Mannen moeten hiervoor ook meer ruimte krijgen. Onder organisaties die werken met mantelzorgers en vrijwilligerswerk wordt daarom een actie gestart om meer mannen bij hun werk te betrekken.

10. De “Uit het Keurslijf Prijs”: Om het keurslijf waarin mannen zitten op een positieve manier te bestrijden wordt elk jaar de “Uit het keurslijf prijs” uitgereikt aan die organisatie of persoon die een zichtbare rol heeft gespeeld in het bevorderen van de emancipatie van de man.

Vorige Heeft opvoeden wel zin?
Volgende Citroën C4 Picasso Gezinsauto van het Jaar 2008

Ook interessant


Taalontwikkeling

Onderzoekers van de University of Washtington ondervroegen 1008 ouders met kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf maanden. De vragen hadden met name betrekking op de relatie tussen de taalontwikkeling van de kinderen en het soort videoprogramma’s waar zij naar keken. Om de taalontwikkeling te meten werd de ouders verzocht – volgens de gestandaardiseerde methode van de MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI) – aan te geven hoe het met de brabbeltaal was gesteld. Kinderen die naar ‘slimme’ videoprogramma’s keken, bleken over een zeventien procent kleinere woordenschat te beschikken dan kinderen die verschoond bleven van deze moderne educatie.

43
Share

De loverboy is de nachtmerrie voor vaders van jonge meiden. Niet ten onrechte. Volgens Justitie neemt het aantal slachtoffers van deze vleiende pooiers nog steeds toe. Met de productie Liefde is kouder dan de dood, die deze week in première is gegaan, probeert de Amsterdamse theatergroep Rzpkt de meiden wakker te schudden. Liefde is kouder dan de dood is een parallelvertelling van twee jongens en twee meisjes. De meisjes belanden in de prostitutie door toedoen van de loverboys.

3
Share

Met ingang van 1 januari 2007 mogen zwangere stewardessen van de KLM niet meer de lucht in. Uit een onderzoek van de luchtvaartmaatschappij zou blijken dat het werk teveel risico’s inhoudt voor de gezondheid van de aanstaande moeder en kind. Op dit moment kunnen zwangere stewardessen tot in de 26ste week van de zwangerschap blijven werken. Maar, volgens een studie van de KLM is het beter dat de vrouwen stoppen met vliegen zodra ze ontdekken dat ze zwanger zijn.

104
Share

Minister De Geus van Sociale Zaken moet snel zorgen voor betaald zwangerschapsverlof voor vrouwen die zelfstandig werken. Sinds in 2004 de Wet Arbeidsongeschiktheidverzekering Zelfstandigen (WAZ) is afgeschaft, moeten zwangere freelancers en ondernemers hun verlof zelf betalen, in tegenstelling tot vrouwen in loondienst. Volgens een advies van deCommissie Gelijke Behandeling is dit niet terecht en zelfs discriminerend. Je kunt het advies hier downloaden (pdf).

6
Share

Als een vrouw bevalt zorgt dat niet alleen voor een beetje gezonde spanning in een (verlos-) kamer. Het zorgt er ook voor dat er wat laagjes beschaafdheid vervallen. Niet alleen bij de vrouw maar ook bij haar partner, vertelt David Borman, mannelijk verloskundige.

8
Share

De babywereld is in handen van de ‘moedermafia’. Kersverse vaders worden genegeerd of niet voor vol aangezien. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar het imago van het vaderschap. Henk Hanssen neemt het met zijn website Ikvader.nl eveneens op voor de papa’s, want: ‘Je hangt er als vader maar zo’n beetje bij.’

27
Share