'Maak bedrijven vadervriendelijk'


453713426_e61c91664f_mAfgelopen vrijdag publiceerde Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader, op de opiniepagina van Trouw een stuk waarin hij bedrijven oproept hun organisaties ‘vadervriendelijker’ in te richten, naar het voorbeeld van sommige Amerikaanse bedrijven.

Presentaties over modern vaderschap
Geregeld geef ik presentaties over het ‘moderne vaderschap’, een verhaal dat ik altijd begin met vijf vragen. Eén van die vragen luidt: ‘Welke man werkt het hardst?’ A. De vrijgezel. B. De DINKY, oftewel de ‘double income no kids’-man die zonder kinderen samenwoont met een fulltime werkende vrouw. C. De vader met kinderen jonger dan veertien jaar? D. De vader van kinderen jonger dan drie jaar? Mijn toehoorders gaan steevast in de fout. Ze kiezen voor de vrijgezel of de DINKY maar nooit voor antwoord C. Toch is het juist de vader met kinderen jonger dan drie jaar die in Nederland het meeste uren draait. Verwonderlijk is dit niet: de Nederlandse Gezinsraad rekende uit dat een stel dat aan kinderen begint, bijna een kwart aan koopkracht inlevert. Deze inkomensval is in Nederland hoger dan in andere Europese landen. En dus fluistert zijn zorginstinct pa in dat hij meer takken en hompen vlees naar zijn hut moet slepen, ergo, meer geld in het laadje moet brengen. Niemand die er raar van op kijkt: terwijl van vrouwen wordt verwacht dat zij hun werk rond hun moederschap inrichten, geldt voor mannen het tegenovergestelde.

vaderverlof britse vaderScreensaver
Een voltijds werkende vader is een vanzelfsprekendheid, de kinderfoto’s die hij als screensaver gebruikt, zijn vooral een teken van stabiliteit, in plaats van geen groepje dierbaren waar hij soms een vergadering voor opzij moet zetten. Gevraagd naar wat hij het belangrijkst vindt in zijn leven, kind of carrière, kiest zeventig procent van de vaders voor de kids. Tegelijkertijd rapporteren veel vaders dat zij te weinig inhoud kunnen geven aan deze keuze: ze houden te weinig tijd over voor hun kinderen. Uit diverse studies blijkt dat het conflict tussen werk- en privé-taken bij werkende vaders net zo sterk leeft als bij werkende moeders. En, het gaat hier niet alleen om grootsteedse tweeverdieners. Vaders uit álle sociaal-economische klassen melden dat de kinderen, tot hun ongenoegen, sluitpost van de tijdsbegroting zijn. En: of hun vrouwen fulltime, parttime of helemaal niet werken, heeft geen invloed op deze cijfers. Van de mannen uit traditionele gezinnen – waarin de vrouw niet werkt – meldt nog altijd veertig procent ‘enige spanning tussen werk en privé-taken’ te ervaren, terwijl zestien procent over ‘veel spanning’ rept.

Peptalk
Om dit probleem, en de daarmee samenhangende kwesties, op te lossen, doet filosoof Rutger Claassen in Trouw een oproep een m/v 30-urige werkweek in te voeren. Nobel geredeneerd, maar van een filosoof verwacht je toch wat oorspronkelijker denkwerk. Want, nieuw is dit geluid bepaald niet. Het uiterlijk per 2010 realiseren van een ‘normwerkweek’ voor man en vrouw van 32 uur is al jaren een officiële beleidsdoelstelling van Sociale Zaken, overgenomen op advies van de Emancipatieraad. Inmiddels hebben nuchtere ambtenaren geconstateerd dat dit streven een dood paard is. Want, met een paar bewustwordingscampagnes (Mannen in de Hoofdrol, Mannen worden er beter van) kom je er niet. Dit paard heeft inderdaad geen peptalk nodig maar een wei om in te kunnen trappelen ja, om veulens in te verzorgen. Den Haag zou bijvoorbeeld het initiatief kunnen nemen om, in samenspraak met vakbonden en werkgevers, bedrijven en organisaties ‘vadervriendelijker’ te maken. Een beleid dat vaders in staat stelt meer tijd hun kinderen te besteden en daarmee vrouwen betere loopbaanperspectieven te geven (als zij toestaan een deel van de zorg uit handen te geven).

Onzichtbaar dilemma

Een vadervriendelijk bedrijf is een organisatie waarin iedereen, van het topkader tot de mensen in de postkamer, doordrongen is van het feit dat het goed is voor de zaken wanneer mannen in staat worden gesteld betrokken vaders te zijn. Invoering van vadervriendelijk beleid begint met het boven tafel krijgen van het ‘onzichtbare dilemma’: door middel van een (geanonimiseerde) enquête onder alle mannelijke medewerkers, of een representatieve afspiegeling daarvan, wordt geïnventariseerd in hoeverre zij spanning ervaren tussen werk- en privé-taken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een pakket maatregelen ontworpen dat uit de volgende onderdelen kan bestaan:

Flexibilisering werktijden – Werknemers gaan niet mínder werken: ze krijgen meer controle over het moment waarop zij werken.
‘Vadervriendelijke’ interne communicatie – Hoe wordt bijvoorbeeld een nieuwe verlofregeling in nieuwsbrieven aangekondigd? In een taalgebruik dat ook mannen aanspreekt? Worden alleen foto’s van moeders gebruikt?
Commitment van het topkader in woord en daad.
Vadervriendelijke kinderopvang – Worden vaders betrokken bij intake-gesprekken, ouderavonden, de aanhef van brieven?
Uitgebreide (bedrijfsspecifieke) informatie-voorziening over vaderschap op intranet – Niet alleen gericht op aanstaande en jonge vaders, maar juist ook op vaders die scheiden.
|• Stimuleren betrokkenheid bij school – Kinderen presteren in het algemeen beter op school wanneer ouders betrokken zijn bij het onderwijs.
Kort-verlofregelingen – Niet alleen bij de bevalling, maar bijvoorbeeld ook bij ziekte kind.
Betaald ouderschapsverlof
Spaarplan voor studiefinanciering
Workshops en seminars

Borstvoeding
Een verre droom? Er is in Los Angeles zelfs een bedrijf, met 80 procent mannelijke werknemers, dat vaders informeert over de werking van een kolfapparaat en, daarmee samenhangend, de voordelen van borstvoeding. De reden? Borstgevoede kinderen zijn minder vaak ziek, werknemers hoeven dus minder vaak vrij te nemen. Een bedrijf is uiteraard geen filantropische instelling: de enige geldige reden om ‘vadervriendelijk beleid’ in te gaan voeren is een verbetering van de bedrijfsresultaten. Amerikaanse bedrijven die father friendliness tot vast onderdeel van hun personeelsbeleid hebben gemaakt, zien dat zij de kosten royaal terugverdienen door besparingen op verzuimdagen, ziektekosten en wervings- en selectiekosten (die gemaakt worden in geval een vader vertrekt naar een bedrijf met betere voorzieningen) én een toenemende productiviteit.

Vaderschap als managementtraining
Dat het toch niet gemakkelijk is deze klinkende voordelen te munten, ontdekten we enige tijd geleden toen IkVader voor een Nederlandse multinational een pilot-workshop organiseerde rond het thema ‘Vaderschap als management-training’. Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers uitgenodigd de overeenkomsten en verschillen te ontdekken tussen hun houding als vader en hun attitude als manager. Ons doel was om de medewerker te laten inzien dat werk en privé werelden zijn die elkaar kunnen versterken. De reacties waren, zonder uitzondering, zeer positief. ‘Hoewel privé en zakelijk gescheiden omgevingen zijn, liggen ze wel tegen elkaar aan: een verstoring in de ene sfeer heeft effecten in de andere,’ schreef een deelnemer achteraf. ’Dus een positieve benadering vanuit de werksfeer voor – in dit voorbeeld – de vaderrol in de privé sfeer, zal bijdragen aan harmonie tussen deze werelden en daarmee het werk ten goede komen.’ Ondanks de enthousiaste evaluatie bleef het bij één pilot. De reden? Een aantal vrouwen uit het bedrijf, die voor hun carrière hun kinderen opzij moesten zetten, hadden moeite met het gegeven dat in deze workshop kinderen voor mannen juist als ‘benefit’ voor hun loopbaan werden gepresenteerd. Kortom, wie vadervriendelijk beleid wil invoeren, moet op paaseieren lopen.

P.S. In Trouw verscheen een iets ingekorte versie van dit stuk.

Vorige Kale baby? Probeer een babypruik!
Volgende Erfenisdonor-zaak: Janna Wijma doet beroep op Australische premier

Ook interessant

Steeds meer jongeren raken verslaafd aan het internet. En dat is een kwalijke zaak, vindt psychologe Martine F. Delfos. Daarom pleit ze voor een gezonde virtuele opvoeding. ‘Een eierwekker voor kinderen aan de computer.’ Facebook Twitter LinkedIn Print Email WhatsApp

Share

Welke wereld wil je nalaten aan je kinderen? Die vraag leek wel centraal te staan op de IAA 2009, Europa’s grootste autoshow. Hybrides, elektrische conceptcars en CO2-vriendelijke vierwielers, je struikelde er bijna over. Gezonde gezinsauto’s waren er echter ook. IkVader.nl liep een rondje over de beurs. Facebook Twitter LinkedIn Print Email WhatsApp

Share

Wil geboorte niet missen De tijd dat vaders tijdens de bevalling van hun vrouw ijsbeerden op de gang is voorgoed voorbij. 96 procent van de vaders is aanwezig bij de bevalling, 3 procent maakt de geboorte ‘gedeeltelijk’mee, slechts 1 procent was er niet bij aanwezig. En ook in de dagen na de geboorte zijn vaders niet weg te slaan bij het kraambed. Na de twee dagen kraamverlof waar ze recht op hebben, neemt liefst 85 procent van de vaders extra vrije dagen op. Uitbreiding van het kraamverlof, waarvoor GroenLinks een wetsontwerp heeft ingediend, is dus geen overbodige luxe. Een vijfde van de jonge vaders (21 procent) maakt gebruik van ouderschapsverlof.

Kroeg, slaap en sex Vader worden betekent voor de meeste mannen een forse omwenteling in hun leven. Op de vraag aan welke activiteiten zij minder toe komen dan voorheen, zegt 49 procent uitgaan, 38 procent spreekt minder met vrienden af, 32 procent komt slaap tekort en 29 procent heeft een minder actief sexleven. Studie, winkelen, tijd besteden met familie en het huishouden hebben het minst te lijden onder het vaderschap. Pappa-dag in opkomst De opkomst van de ‘pappa-dag’ wordt bevestigd door het ‘Vaders Vandaag’-onderzoek. Ruim een kwart van de vaders (29 procent) stelt na de geboorte mínder uren te werken dan voorheen. 64 procent werkt evenveel, 6 procent schroeft een tandje bij en gaat harder werken. De meeste jonge vaders (78 procent) werken tussen de 32 en 40 uur per week. 12 procent werkt méér dan 40 uur, 11 procent minder. Conform het bekende ‘anderhalf kostwinnersmodel’ blijven de mannen het grootste deel van het inkomen verdienen. Van hun partners gaat liefst 60 procent minder werken, aldus de vaders, terwijl tien procent helemaal stopt met betaalde arbeid. Afspraken over verdeling zorg Maar dat wil niet zeggen dat de mannen de zorg voor het kind geheel aan hun vrouw overlaten. Driekwart van de mannen (72 procent) zegt zelfs afspraken te maken met hun vrouw over verdeling van de zorgtaken. Desondanks blijft zij het leeuwendeel van de opvoeding doen: 65 procent van de mannen erkent dat hun vrouw meer tijd besteedt aan de kinderen, 30 procent zegt dat zij ‘evenveel tijd’ aan de zorg besteden als hun partner en 5 procent van de mannen neemt het grootste gedeelte van de zorg op zich. Gewaardeerd door vrouw De Nederlandse vader beschikt over een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Want, hoewel ze veel minder tijd aan de kinderen besteden dan hun vrouw, zegt driekwart van de vaders (74 procent) toch evenveel invloed te hebben op de opvoeding van kind(eren) als hun partner. En de mannen voelen zich in hun vaderrol ook gewaardeerd door hun vrouw: liefst 92 procent van de Nederlandse vaders is het ‘(zeer) eens’ met de stelling ‘Mijn partner waardeert mijn betrokkenheid bij de opvoeding.’ Vaders zitten doorgaans op een lijn met hun partners: slechts een op de tien vaders (11 procent) geeft aan ‘regelmatig onenigheid te hebben over de opvoeding’. Activiteiten Mannen blijken ook buitengewoon actief in hun vaderrol. Op de vraag welke activiteiten zij ‘regelmatig’ tot ‘vaak’ met hun kinderen ondernemen, scoren de volgende activiteiten het hoogst: ‘luiers verschonen’ (89 procent), ‘spelen in huis of in de tuin’ (89 procent) en ‘naar bed brengen’ (88 procent). Daarnaast zijn vaders druk in de weer met ‘in bad of in de douche doen’ (82 procent), ‘aankleden’ (80 procent), een ‘goed gesprek voeren’ (78 procent), ‘buitenshuis spelen’ (72 procent) en voorlezen (69 procent). Activiteiten die minder vaak worden ondernomen zijn ‘naar het consultatiebureau gaan’ (49 procent), ‘naar de dokter gaan’ (46 procent) en het ‘meeorganiseren van school- of sportclubactiviteiten’ (23 procent). Typische vrouwenklus De moderne vader heeft er absoluut geen moeite mee om verzorgtaken uit te voeren die vroeger wellicht als vrouwelijk werden getypeerd. Je baby in het openbaar een fles geven? Geen probleem! Maar liefst 90 procent van de vaders is het pertinent oneens met de stelling dat dit een typische vrouwenklus zou zijn. Achter een kindewagen lopen niet mannelijk? In totaal 92 procent van de vaders vindt dit onzin. Wel opvallend is dat ruim een kwart van de vaders (28 procent) van mening is dat vrouwen van nature beter om kunnen gaan met kinderen dan mannen. De helft van de vaders (52 procent) is het hier mee oneens. Vaderschap maakt gelukkig Al met al maakt vaderschap mannen gelukkig. Vier vijfde van alle vaders (83 procent) zegt door het vaderschap een gelukkiger mens geworden te zijn. Een tiende (12 procent) geeft aan net zo gelukkig te zijn als voordat zij kinderen kregen. IkVader Lounge op negen-maanden-beurs ‘Uit dit onderzoek blijkt dat Nederland trots mag zijn op zijn vaders,’ zegt Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader.nl. ‘Vandaar dat wij op de negen-maanden-beurs een speciale Lounge voor de aanstaande vaders hebben ingericht. Denk Chesterfield, denk Sinatra, denk een goed gesprek met een ervaren vader. Die beurs is vrijwel exclusief gericht op moeders, vaders komen mee als tassendragers. Maar in onze Lounge worden ze – kosteloos – verwend met een VipVader-arrangement. Ontvangst door een charmante gastvrouw, een kop koffie én een manicure: want om straks die baby aan te pakken moeten ze natuurlijk zachte handen met korte nagels hebben…’ Kenniswijk Het onderzoek ‘Vaders Vandaag’ werd mede gefinancierd door Kenniswijk, een regeling van het ministerie van Economische Zaken gericht op het stimuleren van innovatieve diensten met een hoge maatschappelijke relevantie. Dankzij een bijdrage van Kenniswijk heeft IkVader in het afgelopen jaar zijn website kunnen vernieuwen en uitbreiden.

Share

Je aanmelden als Afghanistan-soldaat wordt steeds aantrekkelijker. Als je een kind hebt van vijf jaar of jonger, mag je in Nederland vervangend werk doen zodat je voor je koters kunt blijven zorgen, zo besloot een opvallend vadervriendelijke Tweede Kamer gisteren. En als je tenslotte wel aan de beurt bent, hoef je in Uruzgan ook niet op een droogje te zitten. Want, als het aan de liberale politica Annemarie Jorritsma ligt, regelt Defensie een aantal prostituees voor de mannen.

Share

De steenrijke miljonair Bruce McMahan hield zielsveel van zijn dochter, zoveel zelfs dat hij met haar in het huwelijk trad. In 2006 kwam deze bizarre liefdesverhouding aan het licht. Maandenlang was Amerika in de ban van dit verhaal. Andreas Kouwenhoven blikt terug op een drama dat draait om macht, geld en jaloezie. ‘Mijn vader had …

Share

Acht jaar is mijn dochter Rosa nu, maar het geloof in Sint is onverminderd sterk. Ze ontpopt zich dit jaar zelfs als onbezoldigd missionaris van de goedheiligman. Leeftijdgenoten die twijfelen aan het bestaan van de bisschop, worden door Rosa aan een vragenvuur onderworpen. Facebook Twitter LinkedIn Print Email WhatsApp

Share